ΠΟΛ. 1160: Στα πλοία αναψυχής που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια αποκλειστικά για το σκοπό μετατροπής, επισκευής ή συντήρησής τους δεν επιβάλλονται ο ειδικός φόρος και η έκτακτη εισφορά των άρθρων 2 και 3 του ν. 3790/2009.28/12/2009

    ΠΟΛ 1156: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3808/2009.24/12/2009

    ΠΟΛ. 1157: Κατάργηση της ΑΥΟΟ 1088566/ 7245/1101/ ΠΟΛ.1124/15-9-200923/12/2009

    ΠΟΛ. 1149: Διευκρινίσεις για τη διάθεση σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2010 ως προς την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας των οχημάτων.11/12/2009

    ΠΟΛ. 1150: Περιεχόμενο των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2010.11/12/2009

    ΠΟΛ. 1151: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2010.11/12/2009

    ΠΟΛ 1145: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΥΒΙΣΜΟΥ , ΈΤΟΥΣ 2010.30/11/2009

    ΠΟΛ. 1141: Χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2009. Όροι και προϋποθέσεις υποβολής της εμπρόθεσμης πιστωτικής ή μηδενικής εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet) των υποκειμένων, των οποίων η διαχειριστική τους περίοδος λήγει την 31/12/2009. Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή για τους τηρούντες βιβλία Γ΄κατηγορίας του Κ.Β.Σ.13/11/2009

    ΑΠΟΦ. 1110011: Ανάθεση διάθεσης του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2010.05/11/2009

    ΠΟΛ 1140: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ, ΥΠΕΝΘΥΜΗΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ05/11/2009

    ΠΟΛ. 1137: Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με ημερομηνία λήξης 26.10.009, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.26/10/2009

    ΠΟΛ. 1136: Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου 3763/2009, για θέματα Φ.Π.Α.21/10/2009

    ΑΠΟΦ. 1097289: Παροχή διευκρινίσεων σε θέματα εκπροσώπησης των πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους19/10/2009

    ΠΟΛ. 1135: Κοινοποίηση της Κ.Υ.Α. αριθ. 71611/2874/Φ1/2009 (ΦΕΚ 1752/Β/25.8.09) και παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της»19/10/2009

    ΑΠΟΦ. 1100518:ΕΓΓΡΑΦΑ, ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ16/10/2009

    ΠΟΛ. 1132: Κοινοποίηση «Εγκυκλίου 27» του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)05/10/2009

    ΠΟΛ. 1134: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης της έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής.05/10/2009

    ΠΟΛ. 1117: Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου των δηλώσεων απόδοσης του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας, καθώς και των αντίστοιχων πράξεων επιβολής των τελών και των πρόσθετων τελών.02/10/2009

    ΠΟΛ. 1118: Παράταση έναρξης ισχύος του άρθρου 35 του ν.3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/21-7-2009) «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις»02/10/2009

    ΠΟΛ. 1120: Εκδιδόμενα παραστατικά για την προμήθεια εξόφλησης λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφέλειας και επιχειρήσεων τηλεφωνίας από αστικούς συνεταιρισμούς επαγγελματιών πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης.02/10/2009ΠΟΛ. 1121: Καταχώρηση των δελτίων αποστολής που εκδίδονται για τη διακίνηση ή την παράδοση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης μεταξύ των εγκαταστάσεων του ίδιου επιτηδευματία ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., στις καταστάσεις του άρθρου 4 της Α.Υ.Ο.Ο. 1019446/113/0015/ΠΟΛ1034/ 14.2.2008 και υποβολή των αντιτύπων αυτών.02/10/2009

    ΠΟΛ. 1123: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 2008 στους αγρότες.02/10/2009

    ΠΟΛ. 1124: Τροποποίηση της ΑΥΟΟ 1060481/4643/810/ΠΟΛ 1073/21-7-2004.02/10/2009

    ΠΟΛ. 1127: Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος & χρόνος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων και αποκτήσεων αγαθών και υπηρεσιών (έντυπα 047 ΦΠΑ, έκδ.2009, Φ4/TAXIS και 052 ΦΠΑ, έκδ.2009, Φ5/TAXIS) - Υποχρεωτική υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων, ανακεφαλαιωτικών πινάκων με την χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου (TAXISnet).02/10/2009

    ΠΟΛ. 1130: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 6, 7, 8 και 11 του ν.3790/2009 (ΦΕΚ Α 143) «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις».02/10/2009

    ΠΟΛ. 1131: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 1 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 181 Α΄/16-9-09).02/10/2009

    ΠΟΛ. 1133: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 181 Α΄16/09/2009) και οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή τους.02/10/2009

    ΑΠΟΦ. 1091531: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ 01/01/2010. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ25/09/2009

    ΠΟΛ. 1129: Παράταση χρόνου υποβολής των καταστάσεων του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2008 και του ισοζυγίου της παρ. 6 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.25/09/2009

    ΠΟΛ 1125: ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 1061748/987/ΔΜΒ΄/ΠΟΛ: 1086/22-6-2009 (ΦΕΚ 1285/Β΄) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1100330/1954/ΔΜ/6-10-2008 ΦΕΚ 2149/Β΄16-10-2008 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Κ.Α.Δ. 2008)18/09/2009

    ΠΟΛ 1110: ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Η ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25 ΤΟΥ Ν. 27/1975 ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ.17/09/2009

    ΠΟΛ 1116: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ17/09/2009

    ΑΠΟΦ 1088318: ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1020564/487/00ΤΥ/Δ΄/27-02-2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΥΗΣ Β΄ ΖΩΝΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ, ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ16/09/2009

    ΠΟΛ 1114: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν.3790/2009 ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ08/09/2009ΠΟΛ 1115: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν.3775/200908/09/2009

    ΠΟΛ 1112: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ02/09/2009

    ΠΟΛ 1113: ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΔΗΜΟΥ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2009, ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ02/09/2009

    ΠΟΛ 1108: ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 6 ΚΑΙ 7 ΤΟΥ Ν. 3763/200926/08/2009

    ΠΟΛ 1109: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΚΒΣ.26/08/2009

    ΠΟΛ 1106: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 35 ΤΟΥ Ν.3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/21-7-2009) «ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΡΙΩΣΗΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»20/08/2009

    ΠΟΛ 1103: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.3790/2009 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 143/7- 8 -200913/08/2009

    ΠΟΛ 1105: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ Ν. 3756/2009 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ Ν. 3790/200910/08/2009

    ΠΟΛ 1102: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 32 ΚΑΙ 33 ΤΟΥ Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α΄ /21. 7. 2009) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ06/08/2009

    ΠΟΛ 1100: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 152/2009 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤ’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ.,ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΕΤΑΙΡΟΥ ΑΠΟ Ε.Π.Ε.04/08/2009

    ΠΟΛ 1098: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ Ν. 3763/2009 (ΦΕΚ 80 Α’) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΥΤΑ (Α.Υ.Ο.Ο. 1057532/277/ΠΟΛ. 1080/0015/10-6-200931/07/2009AΠΟΦΑΣΗ 1073791: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ27/07/2009ΠΟΛ 1099: ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. (ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ) ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤ΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 36 ΤΟΥ Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992)27/07/2009

    ΠΟΛ 1094: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΕΑΦΔΣΣ)22/07/2009

    ΠΟΛ 1095: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ν.3763/09 ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ20/07/2009

    ΠΟΛ 1092: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 - 2010, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ15/07/2009

    ΠΟΛ 1090: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (Σ.Α.Δ.Φ.) ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ [ν.1927/1991 (ΦΕΚ Α΄ 17)], ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ: SPA, SAPA, SRL, SNC ΚΑΙ SAS.13/07/2009

    Απόφαση 1068022: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2009 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ, ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.09/07/2009

    ΠΟΛ 1089: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 116/2004, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ07/07/2009

    ΠΟΛ 1088: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 23 ΚΑΙ 24 ΤΟΥ Ν. 3763/2009 (ΦΕΚ Α΄ 80/ 27-5-2009).03/07/2009

    ΑΠΟΦ 1052087: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ02/07/2009

    ΑΠΟΦ 1063343: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ01/07/2009

    ΑΠΟΦ. 1061334: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε9 ΑΠΟ ΤΙΣ Δ.Ο.Υ.22/06/2009

    ΠΟΛ 1085: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΛ.Γ.Α. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 34 Ν. 3756/2009 (ΦΕΚ Α΄ 53/31.3.2009)22/06/2009

    ΠΟΛ 1086: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 1100330/1954/ΔΜ/6.10.2008 (ΦΕΚ 2149/ Β΄/ 16.10.2008) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Κ.Α.Δ. 2008)22/06/2009

    ΠΟΛ 1084: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 9, 10 ΚΑΙ 14 ΤΟΥ Ν. 3763/2009 ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ.19/06/2009

    ΠΟΛ 1083: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η΄ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 67 ΤΟΥ Κ.Ν.2190/1920 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 53 ΤΟΥ Ν.3190/1955, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ.15/06/2009

    ΠΟΛ 1081: ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΣ ΤΡΟΦΗΣ Η ΠΟΤΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ12/06/2009

    ΠΟΛ 1078: ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 46 ΤΟΥ Ν. 3763/2009 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ11/06/2009

    ΠΟΛ 1082: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3697/2008 (ΦΕΚ Α΄ 194). ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (Σ.Α.Δ.Φ.) ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ11/06/2009

    ΠΟΛ 1076: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 44 ΚΑΙ 45 ΤΟΥ Ν. 3763/2009 (ΦΕΚ 80 Α΄/27.5.2009) «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ ΚΑΙ 2007/74/ΕΚ, ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2006/112/ΕΚ ΚΑΙ 2006/69/ΕΚ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΦΠΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ.10/06/2009

    ΠΟΛ 1077: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ10/06/2009

    ΠΟΛ 1080: ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ10/06/2009

    ΠΟΛ 1073: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (Σ.Α.Δ.Φ.) ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ Η.Π.Α. [Ν.Δ.2548/1953 (ΦΕΚ Α΄ 231) ΚΑΙ Ν.Δ.4383/1964 (ΦΕΚ Α΄ 189)].05/06/2009

    ΠΟΛ 1072: ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 1028045/1232/ΔΕ-Α/ΠΟΛ. 1035/11.3.2009 Α.Υ.Ο.Ο. «ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 13 ΕΩΣ 17 ΤΟΥ Ν. 3296/2004 ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ03/06/2009

    ΠΟΛ 1071: ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΦΙΧ)28/05/2009

    ΠΟΛ 1070: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΤΟΥ Ν. 3756/2009 (ΦΕΚ Α΄ 53/31-3-2009)26/05/2009

    ΠΟΛ 1069: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3756/2009 (ΦΕΚ Α’ 53) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ25/05/2009

    ΠΟΛ 1068: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.3756/200922/05/2009

    ΠΟΛ 1067: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Φ.Π.Α. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΤΑΞΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 200920/05/2009

    ΑΠΟΦ 1042242: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.15/05/2009

    ΑΠΟΦ 1049342: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ.15/05/2009

    ΠΟΛ 1065: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET) TΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ/ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (Σ.Α.Δ.Φ.) ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ15/05/2009

    ΠΟΛ 1066: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ε1 ΚΑΙ Ε9 «ΠΤΩΧΟΥ» ΣΤΟ ΣΥΝΔΙΚΟ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ15/05/2009

    ΑΠΟΦ. 1048843: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2009 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.14/05/2009

    ΠΟΛ 1064: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 200914/05/2009

    ΠΟΛ 1061: ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΘΕΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 54 ΤΟΥ Κ.Φ.Ε ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ06/05/2009

    ΑΠΟΦ. 1045217: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ05/05/2009

    ΠΟΛ 1044: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ30/04/2009

    ΑΠΟΦ. 1043614: ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.28/04/2009

    ΠΟΛ 1057: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ν.3746/2009 (ΦΕΚ Α΄27/16.02.2009).22/04/2009

    ΠΟΛ 1055: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡ. 2 ΚΑΙ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 Ν. 3756/2009 (ΦΕΚ 53Α/31-3-0916/04/2009

    ΠΟΛ 1056: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 1093809/8296/1161/Β0014/ΠΟΛ.1112/5.10.2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ16/04/2009

    ΠΟΛ 1054: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ15/04/2009

    ΠΟΛ 1053: ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 10% ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΠΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ, ΟΤΑΝ ΟΙ ΤΟΚΟΙ ΔΕΝ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ14/04/2009

    ΠΟΛ 1051: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 10 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 71 ΤΟΥ Ν. 3746/09 (ΦΕΚ Α΄ 27/16-02-2009) «ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΤΕΚΕ), ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2005/14/ΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 2005/68/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ07/04/2009

    ΠΟΛ 1052: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 13 ΕΩΣ 17 ΤΟΥ Ν. 3296/2004 ΠΕΡΙ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1 ΕΩΣ 11 ΤΟΥ Ν. 3259/2004 ΠΕΡΙ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ07/04/2009

    ΠΟΛ 1049: ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ06/04/2009

    ΑΠΟΦΑΣΗ 1033173: ΆΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ03/04/2009

    ΠΟΛ 1045: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε.Τ.ΑΚ.) ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 200902/04/2009

    ΠΟΛ 1046: ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 200902/04/2009

    ΠΟΛ 1047: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΣΤΟΧΩΝ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ02/04/2009

    ΠΟΛ 1050: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 101 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΕΣ02/04/2009

    ΠΟΛ 1042: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΚΩΔΙΚΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ Γ.Γ.Π.Σ. ΓΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 200930/03/2009

    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Κ.Β.Σ. ΕΤΩΝ 2006 & 200727/03/2009

    ΠΟΛ 1043: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 1111400/939/0013 Α.Υ.Υ.Ο., «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ27/03/2009

    ΠΟΛ 1039: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΟΤΑΝ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΤΙ ΜΕΤΡΗΤΩΝ24/03/2009

    ΠΟΛ 1040: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009 (ΧΡΗΣΗ 2008)24/03/2009

    ΠΟΛ 1041: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009, ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΥΤΗΣ.24/03/2009

    ΠΟΛ 1037: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 116/2004, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ13/03/2009

    ΠΟΛ 1035: ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 13 ΕΩΣ 17 ΤΟΥ Ν. 3296/2004 ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ11/03/2009

    ΠΟΛ 1034: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε.Τ.ΑΚ.) ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 200909/03/2009

    ΠΟΛ 1036: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 434/2008 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΟΥ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ09/03/2009

    ΠΟΛ 1033: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 16/2009 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΑΜΑΧΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.1863/1989, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3670/200806/03/2009

    ΠΟΛ 1032: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΟΥ Ν.2238/1994, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗ.05/03/2009

    ΠΟΛ 1031: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Η ΜΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΧΘΗ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Η ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ04/03/2009

    ΑΠΟΦ. 1023362: Αποστολή νέων πινάκων ομαδοποιημένων αποδεκτών, για την κοινοποίηση των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (σχετική αριθ. 1101057/1276/0006Δ/25.10.2005 εγκύκλιος).26/02/2009

    ΠΟΛ 1029: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΤΑΚ25/02/2009

    ΠΟΛ 1027: ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ24/02/2009

    ΠΟΛ 1028: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗ.24/02/2009

    ΠΟΛ 1024: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ, ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ23/02/2009

    ΠΟΛ 1025: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (DIESEL) – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ23/02/2009

    ΠΟΛ 1021: ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΡΟΧΩΝ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ19/02/2009

    ΠΟΛ 1023: Η ΔΩΡΕΑΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΞΑΡΓΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ19/02/2009

    ΠΟΛ 1026: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 (ΧΡΗΣΗ 2008)19/02/2009

    ΠΟΛ 1020: ΚΟΙΝΟΠΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ18/02/2009

    ΠΟΛ 1017: ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1 – 11 ΤΟΥ Ν.3259/2004 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ , ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ Ν. 3746/2009.16/02/2009

    ΠΟΛ 1018: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 116/2004, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ16/02/2009

    ΠΟΛ 1019: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε9) ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ .16/02/2009

    ΠΟΛ 1022: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΥ16/02/2009

    ΠΟΛ 1012: ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008.11/02/2009

    ΠΟΛ 1011: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ.Π.Α. ΤΗΣ Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1073/200410/02/2009

    ΠΟΛ 1013: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Φ.Μ.Υ. - ΕΝΤΥΠΟ Ε7-Φ-01.015) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΜΕΣΟ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.10/02/2009

    ΠΟΛ 1014: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Η ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΝΤΙΤΥΠΟΥ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ.10/02/2009

    ΠΟΛ 1015: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Φ.Μ.Υ. - ΕΝΤΥΠΟ Ε12-Φ-01.015Α) ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΟΥ10/02/2009

    ΠΟΛ 1010: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 47 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 200905/02/2009

    ΑΠΟΦ. 1013087: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α’), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ03/02/2009

    ΠΟΛ 1008: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (LIMITED LIABILITY COMPANY) ΑΠΟ ΗΜΕΔΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ Η ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ30/01/2009

    ΠΟΛ 1006: Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με ημερομηνία λήξης 26/1/2009, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet26/01/2009

    ΠΟΛ 1005: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α. ΕΤΟΥΣ 2008.22/01/2009

    ΠΟΛ 1004: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 20 ΕΩΣ ΚΑΙ 27 ΤΟΥ Ν. 2065/1992.20/01/2009

    ΠΟΛ 1002: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25 ΤΟΥ Ν. 2065/199216/01/2009