Φόρος ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) φυσικών και νομικών προσώπων

ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Φ.Α.Π.)

Από το έτος 2011 επιβάλλεται φόρος στην ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα και ανήκει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.

Για τα φυσικά πρόσωπα η δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π.) δημιουργείται από το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με όσα αναγράφονται στις δηλώσεις Ε9 του φορολογουμένου. Ο προσδιορισμός του φόρου γίνεται με κλιμακωτούς συντελεστές που κυμαίνονται από 0,1% έως 1,0%, ενώ για τα έτη 2010, 2011 και 2012 φορολογητέα αξία περιουσίας μεγαλύτερη των 5.000.000,00 € φορολογείται με συντελεστή 2%. Φορολογητέα αξίας περιουσίας μέχρι 400.000 € ανά ιδιοκτήτη δεν φορολογείται. Ποσό φόρου μέχρι είκοσι επτά ευρώ δεν καταβάλλεται.

Επί της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας των νομικών προσώπων επιβάλλεται φόρος με συντελεστές 1‰, 3‰ και 6‰ αναλόγως της κατηγορίας του νομικού προσώπου και της χρήσης του ακινήτου. Η αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τα έτη 2010 έως 2012, φορολογείται με συντελεστή 0,33‰. Ο φόρος που αναλογεί στη συνολική αξία των κτισμάτων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο με εξαίρεση τα γεωργικά, κτηνοτροφικά, ημιτελή κτίσματα και τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Πληροφορίες παρέχονται από τη Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου.

ΠΟΛ 1039 25.02.2011 Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2011.

ΠΟΛ 1039 25.02.2011 Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2011.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 27 έως και 50 του ν. 3842/ 2010 (Φ.Ε.Κ. 58 Α΄).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 33 του ν. 3842/2010, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να καθορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας των νομικών προσώπων καθώς και τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία που υποβάλλονται μαζί με αυτή.

3. Την 1067780/82/Γ0013/9−6−1994 ΠΟΛ. 1149 (Φ.Ε.Κ. 549 Β΄) απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση, βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζόμενων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου κατά το αντικειμενικό σύστημα», όπως αυτή ισχύει σήμερα.

4. Την 1079551/105/Γ0013/11−7−1994 ΠΟΛ. 1173 (Φ.Ε.Κ. 554 Β΄) απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο φύλλων υπολογισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων».

5. Την 1108284/384/Γ0013/25−2−1995 ΠΟΛ. 1241 (Φ.Ε.Κ. 825 Β΄) απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της αριθ. 1079551/105/Γ0013/11−7−1994 ΠΟΛ 1173 Φ.Ε.Κ 554/ τ.Β΄/18.7.1994 απόφασης περί του τύπου και περιεχομένου των φύλλων υπολογισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων».

6. Την 1129485/479/Γ0013/3−12−1996 ΠΟΛ. 1310 (Φ.Ε.Κ. 1152 Β΄) απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός με αντικειμενικά κριτήρια, κατ’ άρθρο 41α του ν. 1249/1982, αξίας κτισμάτων ακινήτων τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού».

7. Την 1129487/480/Γ0013/3−12−1996 ΠΟΛ. 1311 (Φ.Ε.Κ. 1152 Β΄) απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο φύλλων υπολογισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων».

8. Την 1107357/5686/ΔΤΥ/16−11−1999 ΠΟΛ. 1220 (Φ.Ε.Κ. 2082 Β΄) απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Επέκταση της εφαρμογής του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχουν ειδικούς όρους δόμησης στους Νομούς Αιτ/νίας κ.λπ.».

9. Την 1121210/6271/ΔΤΥ/27−12−1999 ΠΟΛ. 1266 (Φ.Ε.Κ. 2260 Β΄) απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Επέκταση της εφαρμογής του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχουν ειδικούς όρους δόμησης στους Νομούς Δράμας κ.λπ.».

10. Την 1175023/3752/00ΤΥ/Δ/28−12−2010 ΠΟΛ 1200 (ΦΕΚ 2038 Β΄) απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθ. 41 και 41ο του ν. 1249/82 και 14 του ν. 1473/84 και καθορισμός τιμών εκκίνησης και συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός 4.489 οικισμών των νομών Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Πέλλας, Πιερίας, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Λάρισας, Μαγνησίας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Λέσβου, Κυκλάδων, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων».

11. Την αριθ. Δ6Α 1142500 ΕΞ 2010 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά» (ΦΕΚ 1725 Β΄/3−11−2010).

12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό,

Aποφασίζουμε:

1. Για το έτος 2011 ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας νομικών προσώπων έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα της απόφασης αυτής.

2. Η δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας υποβάλλεται σε ένα αντίτυπο και συνοδεύεται, κατά περίπτωση, με τα εξής δικαιολογητικά:

α) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής δασικής έκτασης απαιτείται είτε η προσκόμιση του οικείου Φ.Ε.Κ. είτε η σχετική βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή.

β) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής, με τον όρο της αμοιβαιότητας, ακινήτων ιδιοκτησίας ξένων κρατών που χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση των πρεσβειών και προξενείων αυτών, απαιτείται βεβαίωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

γ) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων, τα οποία έχουν δεσμευθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, λόγω αρχαιολογικής έρευνας, απαιτείται βεβαίωση της οικείας Εφορίας Αρχαιοτήτων ότι τα ακίνητα είναι δεσμευμένα. Μετά την πάροδο τριών ετών από την έκδοσή της, απαιτείται επί πλέον βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας ότι δεν έχει αρθεί η δέσμευση.

δ) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής κτισμάτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια ή πρωτόκολλο κατεδάφισης, απαιτείται φωτοαντίγραφο της άδειας ή του πρωτοκόλλου κατεδάφισης, το οποίο να είναι σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2011.

ε) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων τα οποία είναι επιταγμένα από το Στρατό, απαιτείται η Διυπουργική απόφαση Επίταξης, Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Αμύνης.

στ) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων που ιδιοχρησιμοποιούνται από μουσείο, απαιτείται η προσκόμιση του οικείου Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύεται η απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού για την ίδρυση και λειτουργία του.

ζ) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων που ιδιοχρησιμοποιούνται από Ξένη Αρχαιολογική Σχολή, απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

η) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ιδιωτικού ναού γνωστής θρησκείας ή δόγματος, απαιτείται βεβαίωση του ιερέα στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται, ότι ο ναός λειτουργεί τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

θ) Για την υπαγωγή των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 35 του ν. 3842/2010, απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου της άδειας λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης.

ι) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ανεγειρόμενου κτίσματος, αντίγραφο της αρχικής οικοδομικής άδειας.

ια) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής διατηρητέου κτίσματος κατά το χρόνο που διαρκεί η ανακατασκευή του ή η επισκευή τμημάτων του ή η επισκευή καταστραφέντων αρχιτεκτονικών μελών του, η οικεία άδεια, για την οποία δεν πρέπει να έχει παρέλθει πενταετία από την έκδοσή της την 1η Ιανουαρίου του 2011.

ια) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής δικαιώματος υψούν οικοπέδου επί του οποίου υπάρχουν κτίσματα κατοικιών ή επαγγελματικών στεγών, επειδή βρίσκονται σε πυκνοδομημένες περιοχές, τον τίτλο του ακινήτου (συμβόλαια συστάσεις, άδειες οικοδομής κ.λπ.), καθώς και το φύλλο υπολογισμού αξίας οικοπέδου.

3. Η δήλωση της παραγράφου 1 της απόφασης αυτής είναι δυνατόν να υποβληθεί σε φύλλο που έχει εκτυπωθεί σε απλό μηχανογραφικό χαρτί, ιδίων διαστάσεων και σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που περιέχονται στη δήλωση της παραγράφου 1.

4. Η δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας έτους 2011 δεν απαιτείται να συνοδεύεται από τα φύλλα υπολογισμού της αξίας ακινήτων (έντυπα 1 − 5, Κ1 − Κ9 και Α.Α. ΓΗΣ), εκτός της περίπτωσης ια) της παραγράφου 2 της παρούσας. Το νομικό πρόσωπο υποχρεούται στη συμπλήρωση των οικείων φύλλων υπολογισμού αξίας ακινήτων, τα οποία φυλάσσονται στην έδρα του και είναι στη διάθεση της υπηρεσίας, όταν αυτά ζητηθούν.

5. Κατά την παραλαβή και τον έλεγχο της δήλωσης ο προϊστάμενος Δ.Ο.Υ., μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση και οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού στοιχείου, όταν το κρίνει απαραίτητο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓOΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΠΟΛ 1102 25.06.2010 Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 25-6-2010
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1102
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών.
10166 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210 3375 360
E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr
d13.e9@yo.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων» 

ΓΕΝΙΚΑ
Με τις διατάξεις των άρθρων 27 έως 50 του ν. 3842/2010 από το έτος 2010 και για κάθε επόμενο, επιβάλλεται φόρος στην ακίνητη περιουσία των νομικών προσώπων. Στην έννοια της ακίνητης περιουσίας περιλαμβάνονται το δικαίωμα της πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης επί ακινήτων καθώς και το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης θέσεων στάθμευσης, βοηθητικών χώρων και κολυμβητικών δεξαμενών που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα υπογείου, πυλωτής, δώματος ή ακαλύπτου χώρου οικοδομής των πιο πάνω ακινήτων.
Αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών παρασχέθηκαν με την ΠΟΛ 1094/2010 εγκύκλιο.
Τρόπος συμπλήρωσης της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) νομικών προσώπων.

ΠΟΛ 1095 21.06.2010 Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-6-2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1095
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών
10184 Αθήνα
FAX: 2103375834
Email: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2010». 

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν
 


Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις των άρθρων 27 έως και 50 του ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58 Α΄).
2.Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 33 του ν. 3842/2010, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να καθορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας των νομικών προσώπων καθώς και τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία που υποβάλλονται μαζί με αυτή.
3.Την 1067780/82/Γ0013/9-6-1994 ΠΟΛ. 1149 (Φ.Ε.Κ. 549 Β΄) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών "Τροποποίηση, βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζόμενων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου κατά το αντικειμενικό σύστημα", όπως αυτή ισχύει σήμερα.
4.Την 1079551/105/Γ0013/11-7-1994 ΠΟΛ. 1173 (Φ.Ε.Κ. 554 Β΄) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών "Τύπος και περιεχόμενο φύλλων υπολογισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων".
5.Την 1108284/384/Γ0013/25-2-1995 ΠΟΛ. 1241 (Φ.Ε.Κ. 825 Β΄) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών "Τροποποίηση της αριθ. 1079551/105/Γ0013/11-7-1994 ΠΟΛ 1173 Φ.Ε.Κ τ.554Β΄/18.7.1994 απόφασης περί του τύπου και περιεχομένου των φύλλων υπολογισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων".
6.Την 1129485/479/Γ0013/3-12-1996 ΠΟΛ. 1310 (Φ.Ε.Κ. 1152 Β΄) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών "Προσδιορισμός με αντικειμενικά κριτήρια, κατ΄ άρθρο 41α του ν. 1249/1982, αξίας κτισμάτων ακινήτων τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού".
7.Την 1129487/480/Γ0013/3-12-1996 ΠΟΛ. 1311 (Φ.Ε.Κ. 1152 Β΄) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών "Τύπος και περιεχόμενο φύλλων υπολογισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων".
8.Την 1107357/5686/ΔΤΥ/16-11-1999 ΠΟΛ. 1220 (Φ.Ε.Κ. 2082 Β΄) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών "Επέκταση της εφαρμογής του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχουν ειδικούς όρους δόμησης στους Νομούς Αιτ/νίας κ.λπ. "
9.Την 1121210/6271/ΔΤΥ/27-12-1999 ΠΟΛ. 1266 (Φ.Ε.Κ. 2260 Β΄) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών "Επέκταση της εφαρμογής του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχουν ειδικούς όρους δόμησης στους Νομούς Δράμας κ.λπ. "
10.Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
 


1. Για το έτος 2010 ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας νομικών προσώπων έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα της απόφασης αυτής.
2. Η δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας υποβάλλεται σε ένα αντίτυπο και συνοδεύεται, κατά περίπτωση, με τα εξής δικαιολογητικά:
α. Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής δασικής έκτασης απαιτείται ο χαρακτηρισμός της ως δασικής να προκύπτει είτε από διοικητική πράξη, είτε, σε περίπτωση αμφισβήτησης, από απόφαση του ΣτΕ. Σε περίπτωση επίκλησης της σχετικής απαλλαγής απαιτείται είτε η προσκόμιση του οικείου Φ.Ε.Κ. είτε η σχετική βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή.
Συγκεκριμένα:
i)Βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών νομαρχιακού επιπέδου, στις περιπτώσεις που έχει καταρτιστεί το δασολόγιο ενός νομού, με την κύρωση του δασικού χάρτη της περιοχής από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
ii)Βεβαίωση των αρμόδιων επιτροπών της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 998/1979, στις περιπτώσεις που δεν έχει ακόμη καταρτιστεί δασολόγιο.
iii)Απόφαση του οικείου Νομάρχη, στις περιπτώσεις αναδασωτέων εκτάσεων.
iv)Απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, στις περιπτώσεις δασών που ασκούν ιδιαίτερη προστατευτική επίδραση επί των εδαφών και των υπόγειων υδάτων. Ειδικά για τα δάση που εμπίπτουν στην Περιφέρεια ευθύνης της Περιφέρειας Αττικής και του νομού Θεσσαλονίκης, η κατάταξη αυτή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
β. Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής, με τον όρο της αμοιβαιότητας, ακινήτων ιδιοκτησίας ξένων κρατών που χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση των πρεσβειών και προξενείων αυτών, απαιτείται βεβαίωση του Υπουργείου Εξωτερικών.
γ. Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων, τα οποία έχουν δεσμευθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, λόγω αρχαιολογικής έρευνας, απαιτείται βεβαίωση της οικείας Εφορίας Αρχαιοτήτων ότι τα ακίνητα είναι δεσμευμένα. Μετά την πάροδο τριών ετών από την έκδοσή της, απαιτείται επί πλέον βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας ότι δεν έχει αρθεί η δέσμευση.
δ. Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής κτισμάτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια ή πρωτόκολλο κατεδάφισης, απαιτείται φωτοαντίγραφο της άδειας ή του πρωτοκόλλου κατεδάφισης, το οποίο να είναι σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010.
ε. Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων τα οποία είναι επιταγμένα από το Στρατό, απαιτείται η Διυπουργική Απόφαση Επίταξης, Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Αμύνης.
στ. Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων που ιδιοχρησιμοποιούνται από μουσείο, απαιτείται η προσκόμιση του οικείου Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύεται η απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού για την ίδρυση και λειτουργία του.
ζ. Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων που ιδιοχρησιμοποιούνται από Ξένη Αρχαιολογική Σχολή, απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
η. Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ιδιωτικού ναού γνωστής θρησκείας ή δόγματος, απαιτείται βεβαίωση του ιερέα στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται, ότι ο ναός λειτουργεί τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.
θ) Για την υπαγωγή των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 35 του ν. 3842/2010, απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου της άδειας λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης.
3. Η δήλωση της παραγράφου 1 της απόφασης αυτής είναι δυνατόν να υποβληθεί σε φύλλο που έχει εκτυπωθεί σε απλό μηχανογραφικό χαρτί, ιδίων διαστάσεων και σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που περιέχονται στη δήλωση της παραγράφου 1.
4. Η δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας έτους 2010 δεν απαιτείται να συνοδεύεται από τα φύλλα υπολογισμού της αξίας ακινήτων (έντυπα 1 - 5, Κ1 - Κ9 και Α.Α. ΓΗΣ). Το νομικό πρόσωπο υποχρεούται στη συμπλήρωση των οικείων φύλλων υπολογισμού αξίας ακινήτων, τα οποία φυλάσσονται στην έδρα του και είναι στη διάθεση της υπηρεσίας, όταν αυτά ζητηθούν.
5. Κατά τον έλεγχο της δήλωσης ο προϊστάμενος Δ.Ο.Υ., μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση και οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού στοιχείου, όταν το κρίνει απαραίτητο.
6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Συνημμένα: Ένα (1) υπόδειγμα δήλωσης

Ακριβές Αντίγραφο Ο Υπουργός Οικονομικών
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας Γιώργος Παπακωνσταντίνου
 

Αντικείμενο Φ.Α.Π. - Υποκείμενο Φ.Α.Π. - Απαλλαγές από Φ.Α.Π. - Αξία Ακινήτων

Αντικείμενο Φ.Α.Π.

Για την εφαρμογή του νόμου στην έννοια των ακινήτων περιλαμβάνονται: 

 • Το δικαίωμα της πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας επί ακινήτων
 • Η αποκλειστική χρήση θέσης στάθμευσης, βοηθητικού χώρου και κολυμβητικής δεξαμενής

Υποκείμενο Φ.Α.Π.

 • Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια την κατοικία ή την έδρα του

Απαλλαγές από Φ.Α.Π.

 • Τα γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, επί των οποίων έχουν δικαίωμα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας φυσικά πρόσωπα
 • Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις
 • Τα ακίνητα που ανήκουν σε ξένα κράτη και τα οποία χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση των πρεσβειών και προξενείων αυτών
 • Τα ακίνητα που ανήκουν σε ξένους πρεσβευτές και λοιπούς διπλωματικούς αντιπροσώπους και πράκτορες, με τον όρο της αμοιβαιότητας, καθώς και τα ακίνητα που ανήκουν σε προξένους και προξενικούς πράκτορες (διαπιστευμένους στην Ελλάδα το έτος φορολογίας) , καθώς και στο κατώτερο προσωπικό των ξένων πρεσβειών και προξενείων με προϋποθέσεις.
 • Ακίνητα που έχουν δεσμευθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, λόγω αρχαιολογικής έρευνας.
 • Κτίσματα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια ή πρωτόκολλο κατεδάφισης.
 • Τα επιταγμένα από το στρατό ακίνητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4442/1929 (Α΄ 339).
 • Τα ακίνητα του Ελληνικού Δημόσιου, των αποκεντρωμένων δημόσιων υπηρεσιών και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.
 • Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα κοινής χρήσεως πράγματα που ανήκουν σε Δήμο ή Κοινότητα σύμφωνα με το άρθρο 967 του Α.Κ.
 • Τα ακίνητα που παραχωρούνται κατά χρήση χωρίς αντάλλαγμα στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εφόσον προορίζονται για την εξυπηρέτηση αναγκών κάθε αναγνωρισμένης βαθμίδας δημόσιας εκπαίδευσης, δημόσιων ή δημοτικών νοσοκομειακών συγκροτημάτων προς όφελος της δημόσιας υγείας, δημόσιων ή δημοτικών μονάδων κοινωνικής φροντίδας, δημόσιων ή δημοτικών παιδικών σταθμών ή βρεφοκομείων ή ορφανοτροφείων, δημόσιων ή δημοτικών γηροκομείων, Κ.Α.Π.Η., καθώς και αθλητικών εγκαταστάσεων, οι υπηρεσίες των οποίων διατίθενται δωρεάν.
 • Τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα κάθε είδους ταμεία ή οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, την Αρχαιολογική Εταιρεία, την Τράπεζα της Ελλάδος, τα Μουσεία, όπως ορίζονται με τις διατάξεις του ν. 3028/2002, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, τις Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές και τα νομικά πρόσωπα που υπάγονται της διατάξεις του ν. 3647/2008
 • Τα ακίνητα που χρησιμοποιούν για να επιτελούν το λατρευτικό, εκπαιδευτικό, θρησκευτικό και κοινωφελές έργο οι κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Συντάγματος γνωστές θρησκείες και δόγματα, το Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, η Ιερά Μονή του όρους Σινά, το Άγιο Όρος, το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας.
 • Τα ημιτελή κτίσματα που προορίζονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των λατρευτικών σκοπών κάθε γνωστής θρησκείας ή δόγματος .
 • Οι ιδιωτικοί ναοί γνωστών θρησκειών και δογμάτων που έχουν τεθεί σε κοινή λατρεία.
 • Τα δικαιώματα μεταλλειοκτησίας και η εξόρυξη ορυκτών ή λίθων

Οι απαλλαγές αυτές είναι περιοριστικές και ρητές και καμία άλλη διάταξη, πλην των ανωτέρω, που αφορά απαλλαγές από φόρους ή τέλη δεν έχει εφαρμογή.

Αξία Ακινήτων Φυσικών Προσώπων

Ορίζεται με το άρθρο 32 του νόμου και χρησιμοποιεί σαν βάση υπολογισμού το ΑΠΑΑ αλλά προσαρμοσμένο σύμφωνα με τα στοιχεία του Ε9, ώστε να προσδιορίζεται μηχανογραφικά

Σε περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το ΑΠΑΑ, η αξία των οικοπέδων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με βάση την κατώτερη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο του δήμου ή της κοινότητας, όπως προκύπτει από τα συγκριτικά στοιχεία.

Αξία Ακινήτων Νομικών Προσώπων

Πλήρης Αντικειμενικός (γήπεδο & κτίσμα)

 • Κατοικίες – Επαγγελματικές Στέγες –
 • Αποθήκες - Θέσεις στάθμευσης

Αγοραία Αξία (κυρίως οικόπεδα)

Κτίσματα  

 • Σε γήπεδα εκτός αντικειμενικού (Κατοικίες, Επαγγελματικές Στέγες, Αποθήκες, Θέσεις στάθμευσης)
 • Ειδικά κτίρια

Αγροτεμάχια 

Μικτό 

Δήλωση Νομικών Προσώπων

Όλα τα νομικά πρόσωπα –με εξαίρεση το Ελληνικό Δημόσιο και τις δημόσιες αποκεντρωμένες υπηρεσίες που λειτουργούν ως ειδικά ταμεία– τα οποία έχουν ακίνητο την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους φορολογίας, οφείλουν να υποβάλουν δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους, με αρχή το ψηφίο 1 και ολοκλήρωση μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες. Καταληκτική ημερομηνία για το ψηφίο 1 ορίζεται η 15η Μαΐου του οικείου έτους.

Δήλωση Νομικών Προσώπων

Για το έτος 2010, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης για το ψηφίο 1 ορίζεται η 30η Ιουλίου 2010.

Φόρος ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) νομικών προσώπων

Με συντελεστή 6‰ φορολογείται η αξία των ακινήτων των νομικών προσώπων.

Με συντελεστή 3‰ φορολογείται η αξία των ακινήτων των ημεδαπών και αλλοδαπών, με τον όρο της αμοιβαιότητας, νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εφόσον επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς, καθώς και τα υποκείμενα σε τέλος ακίνητα των μουσείων, του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, των ξένων αρχαιολογικών σχολών, των κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών και δογμάτων, του Ιερού Κοινού του Πανάγιου Τάφου, της Ιεράς Μονής του όρους Σινά, του Άγιου Όρους, του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, του Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας και των νομικών προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3647/2008.

Με συντελεστή 1‰ φορολογούνται:

Η αξία των κτισμάτων των ακινήτων, τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών.

Η αξία των κτισμάτων των ακινήτων, τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται από τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Τα υποκείμενα σε τέλος ακίνητα των Ο.Τ.Α, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κάθε είδους ταμείων ή οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, της Αρχαιολογικής Εταιρείας και της Τράπεζας της Ελλάδος, με εξαίρεση τα ακίνητα των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που φορολογούνται με συντελεστή τρία τοις χιλίοις (3‰) (δηλαδή τα ημεδαπά και αλλοδαπά με τον όρο της αμοιβαιότητας, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς).

Η αξία των ακινήτων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας.

Ο φόρος που αναλογεί στη συνολική αξία των κτισμάτων που υπόκεινται σε φορολογία δε μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με εξαίρεση τα ημιτελή κτίσματα και τα γεωργικά και κτηνοτροφικά κτήρια.

Σε περιπτώσεις που ακίνητο βρίσκεται εντός συστήματος Α.Π.Α.Α. και απαιτείται διαχωρισμός της αξίας του κτίσματος από την ενσωματωμένη αξία του οικοπέδου λόγω ιδιοχρησιμοποίησης, χρησιμοποιούνται αντίστοιχα τα έντυπα προσδιορισμού αξίας των ακινήτων 1, 2, 4 και 5 καθώς και το έντυπο 3, αξία οικοπέδου.

Για τον προσδιορισμό της αξίας του οικοπέδου, στο έντυπο 3 συμπληρώνεται η περίπτωση 1 του συντελεστή ποσοστού άξιας οικοπέδου (Πίνακας Η). Η αξία του κτίσματος είναι η διαφορά της συνολικής αξίας του ακινήτου μείον την αξία του οικοπέδου, όπως αυτή προσδιορίστηκε σύμφωνα με τα προηγούμενα.

Εάν προκύπτει αρνητική αξία για το ιδιοχρησιμοποιούμενο κτίσμα, μετά την αφαίρεση της αξίας του αναλογούντος οικοπέδου, το εν λόγω κτίσμα θα αναγραφεί ενδεικτικά με αξία 1€ και το οικόπεδο θα φορολογηθεί στην αξία που υπολογίζεται με βάση τον πίνακα Η1 του εντύπου του οικοπέδου με συντελεστή 6‰.

Ειδικά για τα έτη 2010 έως και 2012, η αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής, φορολογείται με συντελεστή 0,33‰ και για τα κτίσματα αυτά δεν έχει εφαρμογή το ελάχιστο όριο του ενός ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. 

Παράδειγμα Υπολογισμού Φ.Α.Π. νομικού προσώπου

Α.Ε. κατασκευής και εμπορίας επίπλων έχει στην κυριότητά της τα εξής ακίνητα:

 • Εργοστάσιο 1.800 τ.μ. αξίας κτίσματος 500.000€ επί
 • αγροτεμαχίου αξίας 200.000€, το οποίο ιδιοχρησιμοποιεί.
 • Κτίριο εκθετηρίου και πώλησης 500 τ.μ., το οποίο ιδιοχρησιμοποιεί αξίας 600.000€ επί
 • οικοπέδου αξίας 400.000€
 • Αγροτεμάχιο αξίας 50.000€
 • επί του οποίου βρίσκεται αποθήκη 100 τ.μ. κενή αξίας 10.000 €
 • Επαγγελματική στέγη 100 τ.μ. αντικειμενικής αξίας 200.000€ την οποία μισθώνει
 • 500.000,00Χ0,1%= 500 € (για το εργοστάσιο λόγω ιδιοχρησιμοποίησης)
 • 200.000,00Χ0,6%= 1.200 € (για το αγροτεμάχιο)
 • 600.000,00Χ0,1%= 600 € (για το εκθετήριο λόγω ιδιοχρησιμοποίησης)
 • 400.000,00Χ0,6%= 2.400 € (για το οικόπεδο)
 • 50.000,00Χ0,6%= 300 € (για το αγροτεμάχιο)
 • 10.000,00x0,6%= 60 € (για αποθήκη μη κενή)
 • 200.000Χ0,6%= 1.200 € (για μισθωμένη επαγγελματική στέγη)

Τ.Μ. κτισμάτων 2.500 € Φόρος κτισμάτων 2.360 Άρα τα κτίσματα θα υπολογισθούν με 1 € ήτοι 2.500

Σύνολο τέλους:2500+ 1.200+ 2.400+ 300 = 6.400 €

καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης, οι δε υπόλοιπες την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των διμήνων που ακολουθούν.

Δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή της πρώτης δόσης, θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

Ο Φ.Α.Π. ΔΕΝ λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος των φυσικών και νομικών προσώπων

Φόρος ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) φυσικών προσώπων

Η δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας των φυσικών προσώπων συντίθεται μηχανογραφικά, από τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9).

Ο υπόχρεος λαμβάνει γνώση της περιουσιακής του κατάστασης και της φορολογητέας αξίας αυτής μέσω του εκκαθαριστικού του φόρου ακίνητης περιουσίας που του αποστέλλεται, το οποίο επέχει και θέση δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας του οικείου έτους.

 • η ακίνητη περιουσία κάθε φυσικού προσώπου φορολογείται χωριστά
 • μέχρι του ποσού των 400.000,00€ κάθε φυσικό πρόσωπο δεν καταβάλλει Φόρο Ακίνητης Περιουσίας

Από το ποσό των 400.000,00 ευρώ και άνω η αξία της ακίνητης περιουσίας των φυσικών προσώπων φορολογείται με προοδευτική κλίμακα με συντελεστές από 0,1% έως και 1%

 

Υπολογισμός του φόρου φυσικών προσώπων 

Η φορολογική κλίμακα που εφαρμόζεται επί της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας κάθε φυσικού προσώπου χωριστά είναι η ακόλουθη:


Kλιμάκιο 

Συντελεστής 

Φόρος 

Σύνολο

φορ. αξίας

Σύνολο

φόρου 

400.000

0

0

400.000

0

100.000

0,10%

100

500.000

100

100.000

0,30%

300

600.000

400

100.000

0,60%

600

700.000

1000

100.000

0,90%

900

800.000

1900

υπερβάλλον

1,00%
Εξαίρεση: 

Ειδικά για τα έτη 2010, 2011 και 2012 σε φορολογητέα αξία περιουσίας μεγαλύτερη των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000,00) €, ο συντελεστής φορολόγησης ορίζεται σε ποσοστό δύο (2%) τοις εκατό για την αξία άνω των πέντε εκατομμυρίων ευρώ.

Περιοχές που δεν εφαρμόζεται το σύστημα ΑΠΑΑ.
Μείωση του πρόστιμου λόγω μη υποβολής δήλωσης ΕΤΑΚ.

1) Για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας σε ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που δεν εφαρμόζεται το σύστημα ΑΠΑΑ ως τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο λαμβάνεται η τιμή οικοπέδου που προκύπτει από τη χαμηλότερη τιμή ζώνης και το μικρότερο Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου και συντελεστή Οικοπέδου και ζώνης του οικείου δήμου ή κοινότητας.

2) Μείωση του πρόστιμου λόγω μη υποβολής δήλωσης ΕΤΑΚ. Το νέο ύψος του προστίμου ορίζεται σε χίλια πεντακόσια (1.500,00 €) από πέντε χιλιάδες (5.000 €) ευρώ που ίσχυε (Ν 3763/2009), λόγω μη υποβολής της σχετικής δήλωσης και μετά την έλευση τριών μηνών από την καταληκτική προθεσμία υποβολής αυτής. Επίσης, το ανωτέρω ποσό περιορίζεται στο ένα τρίτο (1/3), ύστερα από διοικητική επίλυση της διαφοράς ή δικαστικό συμβιβασμό. Η εν λόγω μείωση ισχύει από 1/1/2009.

 

Φ.Α.Π.