Γ.Γ.Π.Σ.

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις
  Ενημέρωση για το νέο Taxisnet
  Επικοινωνία (Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet)
  Ενεργοποίηση Λογαριασμού Συχνές Ερωτήσεις
  Εγχειρίδια Χρήσης
 
Υποβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)
Συμπληρώστε και αποστείλετε αυτόματα τη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε για την οικογενειακή και περιουσιακή σας κατάσταση (φυσικά πρόσωπα) και να την μεταβάλετε με υποβολή δήλωσης Ε9, εφόσον αυτή έχει αλλαγές. Επισημαίνεται πως τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης Ε9

ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω ασυμβατότητας της εφαρμογής με τον Internet Explorer 8, προτείνεται η χρήση άλλων εκδόσεων του Internet Explorer ή άλλης εφαρμογής περιήγησης (Web browsers).

ΠΟΛ. 1022/2011
ΠΟΛ. 1245/2011
Οδηγίες χρήσης
 
- Δηλώσεις Φ.Π.Α. - V.I.E.S

Συμπληρώστε και αποστείλετε αυτόματα την Περιοδική και την Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α.

Καταληκτικές ημερομηνίες Περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α. - V.I.E.S. - Εκκαθαριστικής Δήλωσης Φ.Π.Α.
Οδηγίες για τη συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 2010
Συμπληρώστε και αποστείλετε αυτόματα τη Δήλωση V.I.E.S. (Ενδοκοινοτικών Aποκτήσεων - Παραδόσεων).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεκτές από το σύστημα γίνονται:
α) οι εμπρόθεσμες και οι εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές Περιοδικές δηλώσεις που αφορούν σε φορολογικές περιόδους από 01/01/2011 και εφεξής.
β) οι εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές εκκαθαριστικές δηλώσεις που αφορούν στο έτος Αναφοράς 2010
γ) οι εμπρόθεσμοι και οι εκπρόθεσμοι αρχικοί Πίνακες VIESπου αφορούν σε φορολογικές περιόδους από 01/01/2011 και εφεξής καθώς και οι διορθωτικοί Πίνακες από 01/01/2010 και εφεξής.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Οι δηλώσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4002/11 (ρύθμιση εκπρόθεσμων δηλώσεων). Οι δηλώσεις αυτές θα υποβληθούν στην Αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 
Yπηρεσία Υποβολής Πιστοποιητικών Φορολογικών Ελέγχων
Δείτε σχετικά...
 
- Προσωρινή Δήλωση Απόδοσης Φόρου και Τελών Χαρτοσήμου
Συμπληρώστε και αποστείλετε αυτόματα την Προσωρινή Δήλωση Απόδοσης Φόρου και Τελών Χαρτοσήμου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεκτές από το σύστημα γίνονταιι εμπρόθεσμες αλλά και εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις
 
Ειδοποιήσεις πληρωμής ή επιστροφής φόρου
Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε για τις Ειδοποιήσεις πληρωμής ή επιστροφής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, για το εκκαθαριστικό σημείωμα - ειδοποιήσεις πληρωμής εισφορών και τέλους επιτηδεύματος Ν.3986/2011 και ειδοποιήσεις πληρωμής περαίωσης Ν.3888/2010 .
ΠΟΛ 1167/2011
 
- Εισόδημα Νομικών Προσώπων
Υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
Συμπληρώστε και αποστείλετε αυτόματα τη Δήλωση Εισοδήματος Νομικών Προσώπων έντυπο Φ01-010. .
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής Δηλώσεων Φ-01 010 : 30/5/2011
Συμπληρώστε και αποστείλετε αυτόματα τη Δήλωση Εισοδήματος Νομικών Προσώπων έντυπο Ε5 .

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής Δηλώσεων Ε5 : 29/4/2011

Συμπληρώστε και αποστείλετε αυτόματα τη Δήλωση Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα .

ΚΚαταληκτικές ημερομηνίες ηλεκτρονικής υποβολής Δηλώσεων:

  • Μέχρι 12/04/2011 για τα νομικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας
  • Μέχρι 15/04/2011 για τα νομικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας.
 
Υποβολή Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. ( Ε7)

Υποβάλετε ηλεκτρονικά την Οριστική Δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Ε7)

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής Δηλώσεων: 30/9/2011
Σύντομες Οδηγίες
 
Υποβολή Γνωστοποιήσεων και Παραστατικών Μεταβίβασης Φ.Η.Μ.
Υποβάλετε ηλεκτρονικά το Έντυπο Γνωστοποιήσεων.
Σύντομες Οδηγίες για Υποβολή Γνωστοποιήσεων
Υποβάλετε ηλεκτρονικά το Έντυπο Παραστατικών Μεταβίβασης Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών.
 
Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων Πελατών / Προμηθευτών

Υποβάλετε ηλεκτρονικά τις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Τιμολογίων Πελατών / Προμηθευτών.

Καταληκτικές ημερομηνίες ηλεκτρονικής υποβολής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων:

  • Μέχρι 27/10/2011 ανεξάρτητα από το καταληκτικό ψηφίο του Α.Φ.Μ.
Σύντομες Οδηγίες
 
Υποβολή δηλώσεων Τελών και Ειδικών φόρων
Υποβάλετε ηλεκτρονικά τη Δήλωση απόδοσης φόρου Ασφαλίστρων.
Υποβάλετε ηλεκτρονικά τη Δήλωση απόδοση ειδικής Ασφαλίστικής Εισφοράς Δακοκτονίας.
 
Προβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)
Πατήστε εδώ για προβολή και εκτύπωση Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων παρελθόντων ετών, που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά.
 
- e- K.Β.Σ.
Πατήστε εδώ για προβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων Πελατών / Προμηθευτών παρελθόντων ετών, που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά.
 
Λοιπές Δηλώσεις Εισοδήματος
Πατήστε εδώ για να υποβάλετε Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης ( άρθρο 3/ΚΦΕ) και Πίνακες Αυτοκινήτων και Κατοικιών (περ. στ΄και γ΄παρ.1 άρθρο 45 ν.2238/1994) .
ΠΟΛ 1203

 
   Ελεύθερα Προγράμματα και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα της ΓΓΠΣ
Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης (πρόγραμμα για τη δημιουργία του αρχείου προς υποβολή)
Πίνακας Αυτοκινήτων και Κατοικιών (πρόγραμμα για τη δημιουργία του αρχείου προς υποβολή)
Δήλωση Κ.Β.Σ. (έτος χρήσης 2006) (Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Τιμολογίων Πελατών-Προμηθευτών)
(πρόγραμμα για τη δημιουργία του αρχείου προς υποβολή )
Δήλωση Κ.Β.Σ. (έτη χρήσης 2003 - 2004 - 2005) (Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Τιμολογίων Πελατών-Προμηθευτών)
(πρόγραμμα για τη δημιουργία του αρχείου προς υποβολή
Καταστάσεις για Πωλήσεις Πετρελαίου Θέρμανσης (πρόγραμμα για τη δημιουργία του αρχείου προς υποβολή)
Οριστική Δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (έντυπο Ε7) οικονομικού έτους 2011 και Β' αντιτύπου Βεβαιώσεων Αποδοχών ή συντάξεων Δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. (πρόγραμμα για τη δημιουργία του αρχείου προς υποβολή)
Οριστική Δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (έντυπο Ε7) οικονομικού ετών 2006-2010 και Β' αντιτύπου Βεβαιώσεων Αποδοχών ή συντάξεων Δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. (πρόγραμμα για τη δημιουργία του αρχείου προς υποβολή)
Εφαρμογή ελέγχου ορθότητας αρχείων Οριστικής Δήλωσης ΦΜΥ (εκτελέσιμο αρχείο jar, απαιτείται Java 1.4 ή νεώτερη)
Εφαρμογή συνένωσης αρχείων Οριστικής Δήλωσης ΦΜΥ (εκτελέσιμο αρχείο jar, απαιτείται Java 1.4 ή νεώτερη)
Επιστροφή ΦΠΑ από άλλο Κράτος Μέλος/ Refund of VAT charged in another Member State
Λογισμικό ανοικτού κώδικα της Γ.Γ.Π.Σ.
 
- Δήλωση αλλαγής ΚΑΔ
Υπηρεσία Υποβολής Δήλωσης Αλλαγής ΚΑΔ.
 
  Υποβολή Αιτήσεων Επιστροφής ΦΠΑ/VAT REFUND
Υποβάλετε ηλεκτρονικά τις αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ από άλλες χώρες της Ε.Ε.
τηλ. 210 48.02.213, email: vatref@taxisnet.gr
 
- Ενημέρωση Εκκαθάρισης
Δείτε αν η Φορολογική σας Δήλωση έχει εκκαθαριστεί.
ΠΡΟΣΟΧΗ: H υπηρεσία είναι διαθέσιμη ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής της Φορολογικής σας Δήλωσης (στη Δ.Ο.Υ. ή μέσω διαδικτύου).
 
  Εκδοση Φορολογικής Ενημερότητας
Κάντε αίτηση για την απόκτηση ΕΓΚΥΡΗΣ Φορολογικής Ενημερότητας. Μπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε τη Φορολογική Ενημερότητα σε πραγματικό χρόνο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Φορολογική Ενημερότητα θεωρείται έγκυρη για κάθε νόμιμη χρήση βάσει της 2837/0030/11-11-2003 (ΦΕΚ 1685/Β) υπουργικής απόφασης.
 
 Αναζήτηση Στοιχείων Λογιστή
Είσοδος στην εφαρμογή
 
 Εγκυρότητα Φορολογικών Στοιχείων
Ελέγξτε την εγκυρότητα ενός Α.Φ.Μ.
Ελέγξτε την εγκυρότητα των στοιχείων ενός εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος ανεξαρτήτως του τρόπου έκδοσής του.
Ελέγξτε την εγκυρότητα μιας Φορολογικής Ενημερότητας που έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά.
Ελέγξτε την εγκυρότητα του αριθμού Φ.Π.Α. - V.I.E.S. [εξωτερικό link]
 
e- Εντυπα
Δείτε και εκτυπώστε ή αποκτήστε μέσω fax τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα έντυπα και δηλώσεις κατά τις συναλλαγές σας με τους φορείς του Υπουργείου Οικονομικών.
 
  e- Οχήματα
Δείτε τα στοιχεία των Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων ή / και δικύκλων σας και δηλώστε και αποστείλετε αυτόματα τις όποιες αλλαγές.
 
   e - Α.Π.Α.Α. (Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξίας Ακινήτων)
Η υπηρεσία Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμη.
Γίνεται προσπάθεια βελτίωσης και επικαιροποίηση
> Πίνακες αντικειμενικών αξιών
 
  Υπηρεσίες ICIS
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Διαμετακόμισης
Υποβάλετε και αποστείλετε στα Τελωνεία τις Δηλώσεις Κοινοτικής Διαμετακόμισης σύμφωνα με την Τ1632/25/Β0019/20-3-2007 ΑΥΥΟ (ΦΕΚ 569/Β/20-4-2007)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με την Τ4299/90/Β0019/12-9-2007 εφαρμόζεται προαιρετικά από την 1/10/2007 και υποχρεωτικά από τις 5/11/2007
Βρείτε αυτόματα πληροφορίες σχετικά με την εθνική φορολογία που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή των εμπορευμάτων στη χώρα μας (κωδικοποίηση TARIC).
 
- Υπηρεσίες ICISnet
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ICISnet
Περιβάλλον Ελέγχου και Δοκιμών για συναλλασσόμενους
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές θα πρέπει να είστε χρήστης του taxisnet και να έχετε λάβει username και password.
 
  Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων των Δημοσίων Μονάδων Υγείας
Δείτε σχετικά...
 
TAXISphone
Υπηρεσία που επιτρέπει στους πολίτες να λαμβάνουν ΕΓΚΥΡΗ Φορολογική Ενημερότητα μέσω πιστοποιημένων φορέων με τους οποίους συναλλάσσονται (ισχύει για Τράπεζες, Συμβολαιογράφους και Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα και του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα όπως Κ.Ε.Π., Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας και Ο.Τ.Α.).
Η υπηρεσία επιτρέπει επίσης την έκδοση ΕΓΚΥΡΟΥ Eκκαθαριστικού Σημειώματος μέσω των Κ.Ε.Π. και των φορέων του Δημοσίου Τομέα
Υπηρεσίες προς Πολίτες
  Ενημέρωση για το νέο Taxisnet
  Επικοινωνία (Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet)
  Ενεργοποίηση Λογαριασμού Συχνές Ερωτήσεις
  Εγχειρίδια Χρήσης
 
Αίτηση Εξαίρεσης Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.  
Συμπληρώστε και αποστείλετε αυτόματα την Αίτηση Εξαίρεσης Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.

Υποβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)
Συμπληρώστε και αποστείλετε αυτόματα τη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε για την οικογενειακή και περιουσιακή σας κατάσταση (φυσικά πρόσωπα) και να την μεταβάλετε με υποβολή δήλωσης Ε9, εφόσον αυτή έχει αλλαγές. Επισημαίνεται πως τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης Ε9.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω ασυμβατότητας της εφαρμογής με τον Internet Explorer 8, προτείνεται η χρήση άλλων εκδόσεων του Internet Explorer ή άλλης εφαρμογής περιήγησης (Web browsers).

ΠΟΛ. 1022/2011
ΠΟΛ. 1245/2011
Οδηγίες χρήσης

 Ειδοποιήσεις πληρωμής ή επιστροφής φόρου
Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε για τις Ειδοποιήσεις πληρωμής ή επιστροφής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, για το εκκαθαριστικό σημείωμα - ειδοποιήσεις πληρωμής εισφορών και τέλους επιτηδεύματος Ν.3986/2011 και ειδοποιήσεις πληρωμής περαίωσης Ν.3888/2010 .
ΠΟΛ 1167/2011

 Υποβολή δήλωσης φορολογίας Εισοδήματος Ε1
Συμπληρώστε και αποστείλετε αυτόματα τη Φορολογική Δήλωση( Ε1) και τα Συμπληρωματικά Έντυπα (Ε2 και Ε3) . Εκτυπώστε Έγκυρο Εκκαθαριστικό Σημείωμα, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την 2837/0030/11.11.2003(ΦΕΚ1685/Β) υπουργική απόφαση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεκτές από το σύστημα γίνονται μόνο οι εμπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις
Οδηγίες Συμπλήρωσης Φορολογικών Δηλώσεων Έτους 2011
Χρήσιμες πληροφορίες για την υποβολή του εντύπου Ε3
Προθεσμίες Υποβολής Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος οικ. έτους 2011
 
- Προβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)
Πατήστε εδώ για προβολή και εκτύπωση Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων παρελθόντων ετών, που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά.
 
  Προσωρινή Δήλωση Απόδοσης Φόρου και Τελών Χαρτοσήμου
Συμπληρώστε και αποστείλετε αυτόματα την Προσωρινή Δήλωση Απόδοσης Φόρου και Τελών Χαρτοσήμου
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεκτές από το σύστημα γίνονταιι εμπρόθεσμες αλλά και εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις


Υποβολή Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. ( Ε7)
Υποβάλετε ηλεκτρονικά την Οριστική Δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Ε7)
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής Δηλώσεων: 30/9/2011
Σύντομες Οδηγίες
 
  Ελεύθερα Προγράμματα και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικά της ΓΓΠΣ
Λογισμικό ανοικτού κώδικα της Γ.Γ.Π.Σ.
 
  Εκδοση Φορολογικής Ενημερότητας
Κάντε αίτηση για την απόκτηση ΕΓΚΥΡΗΣ Φορολογικής Ενημερότητας. Μπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε τη Φορολογική Ενημερότητα σε πραγματικό χρόνο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Φορολογική Ενημερότητα θεωρείται έγκυρη για κάθε νόμιμη χρήση βάσει της 2837/0030/11-11-2003 (ΦΕΚ 1685/Β) υπουργικής απόφασης.
 
  Αναζήτηση Στοιχείων Λογιστή
Είσοδος στην εφαρμογή
 
  Εγκυρότητα Φορολογικών Στοιχείων
Ελέγξτε την εγκυρότητα ενός Α.Φ.Μ.
Ελέγξτε την εγκυρότητα των στοιχείων ενός εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος ανεξαρτήτως του τρόπου έκδοσής του.
Ελέγξτε την εγκυρότητα μιας Φορολογικής Ενημερότητας που έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά.
Ελέγξτε την εγκυρότητα του αριθμού Φ.Π.Α. - V.I.E.S. [εξωτερικό link]
 
  Ενημέρωση Εκκαθάρισης
Δείτε αν η Φορολογική σας Δήλωση έχει εκκαθαριστεί.
ΠΡΟΣΟΧΗ: H υπηρεσία είναι διαθέσιμη ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής της Φορολογικής σας Δήλωσης (στη Δ.Ο.Υ. ή μέσω διαδικτύου).
 
  Ενημέρωση Ε.Τ.ΑΚ.
> Είσοδος στην εφαρμογή


  e- Έντυπα
Δείτε και εκτυπώστε ή αποκτήστε μέσω fax τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα έντυπα και δηλώσεις κατά τις συναλλαγές σας με τους φορείς του Υπουργείου Οικονομικών.
 
  Πίνακας αντικειμενικών τιμών αγροτικών προϊόντων (2011)
Αρχεία: Excel - xls, ods, pdf
ΠΟΛ : 1079 / 12-04-2011
 
  e-Οχήματα
Δείτε τα στοιχεία των Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων ή / και δικύκλων σας και δηλώστε και αποστείλετε αυτόματα τις όποιες αλλαγές.
 
  e- Α.Π.Α.Α. (Aντικειμενικός Προσδιορισμός Αξίας Ακινήτων)
Η υπηρεσία Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμη. Γίνεται προσπάθεια βελτίωσης και επικαιροποίησης.
> Πίνακες αντικειμενικών αξιών
 
  TAXISphone
Υπηρεσία που επιτρέπει στους πολίτες να λαμβάνουν ΕΓΚΥΡΗ Φορολογική Ενημερότητα μέσω πιστοποιημένων φορέων με τους οποίους συναλλάσσονται (ισχύει για Τράπεζες, Συμβολαιογράφους και Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα και του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα όπως Κ.Ε.Π., Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας και Ο.Τ.Α.).
Η υπηρεσία επιτρέπει επίσης την έκδοση ΕΓΚΥΡΟΥ Eκκαθαριστικού Σημειώματος οικονομικών ετών 2003-2006 μέσω των Κ.Ε.Π. και των φορέων του Δημοσίου Τομέα
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Φορολογική Ενημερότητα και τοΕκκαθαριστικό Σημείωμα που εκδίδονται μέσω TAXISphone θεωρούνται έγκυρα για κάθε νόμιμη χρήση βάσει της 1039904/2430/Α0016/25-4-2000 (ΠΟΛ 1144/2000) (ΦΕΚ 618/Β) υπουργικής απόφασης.
Υπηρεσίες προς Δημόσια Διοίκηση
  Ενημέρωση για το νέο Taxisnet
  Επικοινωνία (Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet)
  Ενεργοποίηση Λογαριασμού Συχνές Ερωτήσεις
 
 
  Ενιαία Αρχή Πληρωμής (Β΄ Φάση)
Δείτε σχετικά...
 
  Υπηρεσία Πιστοποίησης Δ/ντών Διοίκησης Προσωπικού
Είσοδος στην εφαρμογή
 
Προσωρινή Δήλωση Φ.Μ.Υ.
Συμπληρώστε και αποστείλετε αυτόματα την Προσωρινή Δήλωση Φ.Μ.Υ.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Δεκτές από το σύστημα γίνονταιι εμπρόθεσμες αλλά και εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις
 
Υποβολή Β΄ Αντιτύπου Βεβαιώσεων Αποδοχών
Συμπληρώστε και αποστείλετε αυτόματα τo Β΄Αντίτυπο Βεβαιώσεων Αποδοχών
Σύντομες Οδηγίες
 
Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων Πελατών / Προμηθευτών
Υποβάλετε ηλεκτρονικά τις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Τιμολογίων Πελατών / Προμηθευτών.

Καταληκτικές ημερομηνίες ηλεκτρονικής υποβολής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων:

  • Μέχρι 27/10/2011 ανεξάρτητα από το καταληκτικό ψηφίο του Α.Φ.Μ.
Σύντομες Οδηγίες
 
e- K.Β.Σ.
Πατήστε εδώ για προβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων Πελατών / Προμηθευτών παρελθόντων ετών, που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά.
 
  e- A.Π.Α.Α.
Η υπηρεσία Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμη. Γίνεται προσπάθεια βελτίωσης και επικαιροποίησης.
Πίνακες αντικειμενικών αξιών
 
  Ελεύθερα Προγράμματα και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα της ΓΓΠΣ

Οριστική Δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (έντυπο Ε7) οικονομικού έτους 2011 και Β΄αντιτύπου Βεβαιώσεων Αποδοχών ή συντάξεων Δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. (πρόγραμμα για τη δημιουργία του αρχείου προς υποβολή).

Οριστική Δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (έντυπο Ε7) οικονομικού ετών 2006-2010 και Β΄αντιτύπου Βεβαιώσεων Αποδοχών ή συντάξεων Δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. (πρόγραμμα για τη δημιουργία του αρχείου προς υποβολή).
Εφαρμογή ελέγχου ορθότητας αρχείων Οριστικής Δήλωσης ΦΜΥ (εκτελέσιμο αρχείο jar, απαιτείται Java 1,4 ή νεώτερη)
Ε)φαρμογή συνένωσης αρχείων Οριστικής Δήλωσης ΦΜΥ (εκτελέσιμο αρχείο jar, απαιτείται Java 1,4 ή νεώτερη)
Λογισμικό ανοικτού κώδικα της Γ.Γ.Π.Σ.
 
  Εγκυρότητα Φορολογικών στοιχείων
Ελέγξτε την εγκυρότητα ενός Α.Φ.Μ.
Ελέγξτε την εγκυρότητα των στοιχείων ενός εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος ανεξαρτήτως του τρόπου έκδοσής του.
Ελέγξτε την εγκυρότητα μιας Φορολογικής Ενημερότητας που έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά.
Ελέγξτε την εγκυρότητα του αριθμού Φ.Π.Α. - V.I.E.S. [εξωτερικό link]
 
  e - Εντυπα
Δείτε και εκτυπώστε ή αποκτήστε μέσω fax τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα έντυπα και δηλώσεις κατά τις συναλλαγές σας με τους φορείς του Υπουργείου Οικονομικών.
 
  Υπηρεσίες ICISnet
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ICISnet
Περιβάλλον Ελέγχου και Δοκιμών για συναλλασσόμενους
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές θα πρέπει να είστε χρήστης του taxisnet και να έχετε λάβει username και password.
 
  Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων των Δημοσίων Μονάδων Υγείας
Δείτε σχετικά...
 
  TAXISphone
Υπηρεσία που επιτρέπει στους πολίτες να λαμβάνουν ΕΓΚΥΡΗ Φορολογική Ενημερότητα μέσω πιστοποιημένων φορέων με τους οποίους συναλλάσσονται (ισχύει για Τράπεζες, Συμβολαιογράφους και Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα και του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα όπως Κ.Ε.Π., Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας και Ο.Τ.Α.).
Η υπηρεσία επιτρέπει επίσης την έκδοση ΕΓΚΥΡΟΥ Eκκαθαριστικού Σημειώματος μέσω των Κ.Ε.Π. και των φορέων του Δημοσίου Τομέα
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Φορολογική Ενημερότητα και τοΕκκαθαριστικό Σημείωμα που εκδίδονται μέσω TAXISphone θεωρούνται έγκυρα για κάθε νόμιμη χρήση βάσει της 1039904/2430/Α0016/25-4-2000 (ΠΟΛ 1144/2000) (ΦΕΚ 618/Β) υπουργικής απόφασης.
 Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις Φορολογίας
 

 

 

Αποτελέσματα αναζήτησης Συχνών Ερωτημάτων ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. ΕΙΜΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΚΜΙΣΘΩΝΩ. ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ.
2. ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ;
3. ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΔΩΡΕΑ Η ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ, ΠΩΣ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΦΟΡΟ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ
4. ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΕΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΑΕ), ΠΩΣ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΦΟΡΟ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ.
5. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Α.Υ.;
6. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ;
7. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΜΑΠ;
8. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΔΩΡΕΑΣ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ;
9. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ;
10. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ;
11. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ;
12. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ Φ.Α.Υ.;
13. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ;
14. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΑΓΟΡΑ; ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ;
15. ΠΟΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ;
16. ΠΟΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΦΜΑΠ), ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006;
17. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ;
18. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΑΓΟΡΑ;
19. ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ;
20. ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ;
21. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ;
22. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ Φ.Α.Υ. ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ;
23. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Φ.Μ.Α) ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ;
24. ΠΟΙΟΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ;
25. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΔΩΡΕΑΣ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ;
26. ΠΟΙΟΣ- ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ;
27. ΠΟΤΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ;
28. ΠΟΤΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Α.Υ.;
29. ΠΟΤΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Φ.Μ.Α.Π.);
30. ΠΟΤΕ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ;
31. ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ;
32. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ;
33. ΣΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ Φ.Α.Υ. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Φ.Μ.Α.) ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ;
34. ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ; ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΟΕ, ΕΕ) ΕΠΕ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
35. ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ;
36. ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΦΜ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ;
37. ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ (ΑΦΕ);
38. ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ (ΑΦΕ), ΑΠΟ ΠΟΥ, ΠΩΣ, ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ;
39. ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΡΧΙΚΗ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΤΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΧΕΙ.
40. ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΑΦΕ;
41. ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ;
42. ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ;
43. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΝΕΓΕΙΡΩ ΜΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΩΣ ΙΔΙΩΤΗΣ. ΠΟΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΩ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ., ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΛΑΒΩ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ;
44. ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ Ε9 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΑΜΟΥ;
45. ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ Ε9 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ;
46. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ;
47. ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ.
48. ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ;
49. ΈΧΩ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ, Η ΣΕ ΑΛΛΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ;
50. ΌΤΑΝ ΔΕ ΔΗΛΩΝΩ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΠΟΤΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΩ;
51. ΑΝ ΕΝΑΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ;
52. ΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΩ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ;
53. ΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΩ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, Κ.Λ.Π), ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ;
54. ΕΙΜΑΙ ΈΛΛΗΝΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΩ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ. ΤΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ;
55. ΕΙΜΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΄ΕΧΩ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΔΗΛΩΣΩ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΩ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ Η ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.
56. ΕΙΜΑΙ ΙΔΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΤΙΣΩ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΟΥ ΜΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΩ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ; ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΩ;
57. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΩ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ Η ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΔΑΝΕΙΩΝ;
58. ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ) ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΟΡΟ;
59. ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΟΙ ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ΤΗ ΨΙΛΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ;
60. ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΩ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΥ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟ ΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟ. ΤΙ ΦΟΡΟ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΩ;
61. Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ;
62. ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΑΤΥΠΕΣ ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ;
63. ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΥ ΔΗΛΩΣΗ;
64. ΠΟΙΑ ΑΞΙΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΩΣ ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ.
65. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. (ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ;
66. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;
67. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
68. ΠΟΙΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΧΩ ΑΝ ΔΗΛΩΣΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ;
69. ΠΟΙΟΝ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ;
70. ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ;
71. ΠΟΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ;
72. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟ Ε9 ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ Η ΠΩΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ;
73. ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΜΕ ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ, ΠΟΣΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΑΛΕΣΤΕΙ.
74. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΩ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΩ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΥ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ Η ΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟ ΜΟΥ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ;
75. ΠΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ;
76. ΠΩΣ ΘΑ ΔΗΛΩΘΕΙ ΣΤΟ Ε9 ΕΝΑ ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟ;
77. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ;
78. ΣΕ ΠΟΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ;
79. ΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΣΥΖΥΓΟΙ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Η ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΤΗ ΤΗΣ ΕΓΓΑΜΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ;
80. ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3;
81. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΛΑΘΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥ;
82. ΤΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΣ.
83. ΤΙ ΩΦΕΛΕΙΑ ΕΧΩ ΟΤΑΝ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ;
84. ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Η Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΥΨΕ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Η ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΗΛΩΣΩ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΠΟΣΟ;
85. ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε9 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΑΜΟΥ Η ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
86. ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε9 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ;
87. ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΩ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ;
88. ΥΠΟΧΡΕΟΥΜΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΝΩ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΟΥ Η ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ.;
89. ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ;
90. ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Η ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ;
91. ΌΤΑΝ ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ, ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.
92. ΑΝ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ, ΚΛΑΠΕΙ Η ΑΠΩΛΕΣΤΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ;
93. ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ;
94. ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΡΧΙΚΗ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΤΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΧΕΙ.
95. ΕΑΝ Ο ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΑΦΕ;
96. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ;
97. ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ;
98. ΚΑΤΕΒΑΛΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΥ. ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΥΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΔΑΠΑΝΗ;
99. ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ;
100. ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ;
101. ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΦΜ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ;
102. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ;
103. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Η ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ;
104. ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ ΧΡΕΟΣ;
105. ΠΟΤΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ;
106. ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗ;
107. ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Ο ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ;
108. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ;
109. ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ;
110. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΑΦΜ).